Naknada troškova postupka potrebnih radi vođenja parnice

– član 154. stav 1. ZPP – forma parnične radnje povlačenja tužbe

- član 202. ZPP - varijanta 1GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___
VIŠI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz __________________, protiv tuženog _____________________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je: