Naknada troškova postupka potrebnih radi vođenja parnice – član 154. stav 1. ZPP – forma parnične radnje povlačenja tužbe - član 202. ZPP - varijanta 1GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _____________________________, čiji je punomoćnik ________________, advokat iz _______________, protiv tuženog __________________, čiji je punomoćnik ______________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I -        TUŽBA JE POVUČENA