Naknada troškova postupka potrebnih radi vođenja parnice

– član 154. stav 1. ZPP – Varijanta 2


Troškovi prevoda dokaza - član 240. stav 2. ZPP
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___

       


OSNOVNI SUD U __________________ i to sudija _______________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ____________, čiji je punomoćnik ______________, advokat iz ____________, protiv tuženog _____________, čiji je punomoćnik ____________, advokat iz ____________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je: