Naknada troškova postupka potrebnih radi vođenja parnice

– član 154. stav 1. ZPP – Varijanta 1


Forma parnične radnje povlačenja tužbe - član 202. ZPP
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___