Mesna nenadležnost – čan 19. stav 3. i član 65. ZPP:GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

       

VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ____________________________________, čiji je punomoćnik _______________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, u toku pripremanja glavne rasprave, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I -        VIŠI SUD U _______________ OGLAŠAVA SE MESNO NENADLEŽNIM za postupanje u ovom sporu.