Mesna nenadležnost – član 19. stav 3. i član 65. ZPPGrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ______________________, čiji je punomoćnik ______________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora __________ dinara, u toku pripremanja glavne rasprave, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I -        PRIVREDNI SUD U __________________ OGLAŠAVA SE MESNO NENADLEŽNIM za postupanje u ovom sporu.