Mesna nenadležnost – član 19. st. 3. i 4. ZPP - varijanta 5


Isprava o sporazumu priložena uz prigovor nenadležnosti ili odgovor na tužbu – član 65. stav 4:GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz _______________, protiv tuženog __________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, u toku pripremanja glavne rasprave, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE