Mesna nenadležnost – član 19. st. 3. i 4. ZPP - varijanta 4


Paralelizam formi između punomoćja i pravnog posla - član 90. ZOOGrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _______________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz _______________, protiv tuženog _________________________, čiji je punomoćnik _______________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spor7a ____________ dinara, na prvom ročištu za glavne raspravu u prisustvu punomoćnika stranaka, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE