Mesna nenadležnost – član 19. st. 3. i 4. ZPP - varijanta 4


Paralelizam formi između punomoćja i pravnog posla - član 90. ZOO:
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ___________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ___________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spor7a ____________ dinara, na prvom ročištu za glavne raspravu u prisustvu punomoćnika stranaka, dana _________ godine, doneo je: