Mesna nenadležnost – član 19. st. 3. i 4. ZPP - varijanta 3


Prigovor mesne nenadležnosti istaknut u prigovoru protiv rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave - član 462. stav 2. ZPP i član 49. stav 4. ZIO:


Razlika između mesne nadležnosti u parničnom i izvršnom postupku - opšta mesna nadležnost po sedištu tuženog pravnog lica - član 40. stav 2. ZPPGrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _______________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz _______________, protiv tuženog _____________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, u toku pripremanja glavne rasprave, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je: