Mesna nenadležnost – član 19. st. 4. ZPP - varijanta 2


Nevažnost sporazuma o mesnoj nadležnosti - čan 65. stav 3. ZPP:


Zastupnik pravnog lica u postupku - član 77. ZPPGrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ______________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ___________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na prvom ročitu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana ____________ godine, doneo je: