Mesna nenadležnost – član 19. st. 3. i 4. ZPP - varijanta 1


Prigovor mesne nenadležnosti istaknut u prigovoru protiv rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave - član 462. stav 2. ZPP i član 49. stav 4. ZIO:
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___


       

PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ___________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz _________________________, protiv tuženog ______________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz _______________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, u toku pripremanja glavne rasprave, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je: