Mesna nenadležnost – član 19. stav 3. i 4. ZPP - Varijanta 4Paralelizam formi između punomoćja i pravnog posla - član 90. ZOO:
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___

       

OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca __________________, čiji je punomoćnik ______________, advokat iz _______________, protiv tuženog ______________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spor7a ____________ dinara, na prvom ročištu za glavne raspravu u prisustvu punomoćnika stranaka, dana _________ godine, doneo je: