Mesna nenadležnost – član 19. stav 3. i član 65. ZPP - Varijanta 1Prigovor mesne nenadležnosti istaknut u prigovoru protiv rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave - član 462. stav 2. ZPP i član 49. stav 4. ZIO:GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)
_______ P ____/___OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz _______________, protiv tuženog _______________, čiji je punomoćnik ______________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, u toku pripremanja glavne rasprave, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je: