Kvalifikovani punomocnik - član 85. st. 1. i 2. ZPP - varijanta 2


Advokatski pripravnik kao zamenik – član 88. stav 3. ZPP
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija _____________________ kao sudija pojedinac u privrednom sporu male vrednosti tužioca __________________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz _____________________, protiv tuženog ________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na ročištu za glavnu raspravu u odsutnosti uredno pozvanih stranaka, dana __________ godine sledeće:


REŠENJE