Kvalifikovani punomoćnik

– član 85. st. 1. i 2. ZPP - Varijanta 2Advokatski pripravnik kao zamenik – član 88. stav 3. ZPP:
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija _____________________ kao sudija pojedinac u sporu male vrednosti tužioca __________________, čiji je punomoćnik _____________, advokat iz ____________________, protiv tuženog ________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na ročištu za glavnu raspravu u odsutnosti uredno pozvanih stranaka, dana __________ godine sledeće: