Kvalifikovani punomoćnik

– član 85. st. 1. i 2. ZPP - Varijanta 1
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       


OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija _____________________ kao sudija pojedinac u sporu male vrednosti tužioca _______________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ________________, protiv tuženog __________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na ročištu za glavnu raspravu, u odsutnosti uredno pozvanog tužioca, a u prisustvu punomoćnika tuženog, dana _______________ godine sledeće:


REŠENJE