Krivična prijava podneta javnom tužiocu 

protiv poznatih izvršilaca krivičnih dela – više lica


Član 223. stav 1. i član 224. stav 1. ZKP

OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU
KRIVIČNA PRIJAVA:        protiv 1)_________________________ iz _________________, ulica _________________2)__________________ iz _______________, advokata iz __________________ i 3)_______________________ iz __________________ za krivično delo prevare iz člana 208. stav 3. Krivičnog zakonika (KZ).Prijavljeni 1)________________ i 3)________________ pribavili su uz stručnu pomoć prijavljenog advokata 2)________________ pomoćnu zgradu postojeću na katastarskoj parceli broj ________ KO___________ - novi premer katastarske parcele broj _____ KO ___________, sa pravom vlasništva na po 1/2.


Na dan _________________ godine, advokat ______________________ napisao je u ime ________________ predlog za poravnanje u kome je naveo da su predlagač i protivnik suvlasnici sa po 1/2, ali da se predmetna zgrada sastoji od nekoliko prostorija pa je potrebno da se bli­že opredele njihovi delovi, što je i učinjeno poravnanjem zaključenim u predmetu Osnovnog suda u ____________ R. ____ na dan ___________ godine, što znači ____ dana nakon podnošenja predloga, što znači da je bilo urgencije advokata da se to završi.


U tom poravnanju raskinuta je zajednica nekretnina, pa je predlagaču  1)________________ pripalo u deo ____ odeljenja i to ona koja se nalaze do ulaza iz ulice 1)________________, dok su protivniku  3)_______________ pripala ____ odeljenja bliža obdaništu.


Tom prilikom PODRUMSKA PROSTORIJA koja se nalazi u sastavu tog pomoćnog građevinskog objekta, a koja se nalazi ispod prostori­ja koje su pripale prijavljenom  ________________, pripala je u zajedni­čku svojinu i državinu prijavljenom ________________ i prijavljenom ________________ po pola bez opredeljivanja realnih delova.


DOKAZ: spisi Osnovnog suda u ________________ R. ______.


U _______________ godine, prijavljeni 1)_______________________ prodao je svoj deo ___________________ za ___________ dinara, a prilikom prijema novca izdao je priznani­cu o prijemu novca u kojoj je decidirano izjavio: