Krivična prijava podneta javnom tužiocu 

protiv jednog lica – izvršioca krivičnog dela


Član 223. stav 1. u vezi sa članom 224. stav 1. ZKP


VIŠEM JAVNOM TUŽIOCU

___________________
KRIVIČNA PRIJAVAU 2 primerka 

Priloga: 5


Kombinat kože i obuće ________________ je deoničarsko društvo i većinski vlasnik ovog Kombinata je Fond za razvoj Republike Srbije. Pored ostalog i zbog toga je Vlada Republike Srbije svojim rešenjem __ broj _____ od ______________ godine imenovala za vršioca dužnosti direktora Kombinata ________________, koji obavlja funkciju suspendovanog Upravnog odbora itd. ________________, pa se i sada nalazi na toj dužnosti i jedini je ovlašćen na zastupanje Kombinata. O svemu ovome doneo je rešenje i nadležni Trgovinski sud u ________________, ____________  godine.


Dokaz:         navedena rešenja Vlade RS i Trgovinskog suda u ______________ koja se prilažu u fotokopijama.


Sudija Osnovnog suda u ________________, doneo je na dan ______________ godine pod brojem __________ rešenje kojim je prihvatio poravnanje između izvesnog  _____________ iz _____________, koga je zastupao _____________, advokat iz ____________ i Kombinata ''_________'' koji je zastupao _____________ advokat iz ___________ po punomoćju izdatom od izvesnog _____________, navodno direktora Kombinata, ____________ godine. Ovim poravnanjem Kombinat je obavezan da predlagaču  _____________ preda u svojinu i državinu lokal u ___________, ulica _____________ u površini od _____ i dozvoli mu uknjižbu na ovoj nepokretnosti bez ikakvog daljeg pristanka Kombinata itd.


Prihvatanje ovog poravnanja predstavlja flagrantan primer kršenja zakona od strane sudije. U članu 56. Zakona o parničnom postupku (ZPP) za suđenje u sporovima o pravu svojine i drugim stvarnim pravima na nepokretnostima predviđena je isključiva nadležnost suda na čijem se području nalazi nepokretnost, a to je Osnovni sud u ___________. Ova odredba ZPP, shodno se primenjuje i u vanparničnom postupku. Ovo je poznato svakom studentu prava, a kamoli advokatima ali stranke se ipak opredeljuju za Osnovni sud u ________________ koji nije ovlašćen da postupa s obzirom na donetu odluku, očigledno s dobrim razlogom, jer su pred tim sudom uspeli da izdejstvuju apsolutno nezakonitu odluku.


Naime, ponuđeno poravnanje nije moglo biti prihvaćeno ni pred jednim sudom jer je njegova sadržina protivna imperativnim odredbama člana 11, 12, 13, 14, i 17. Zakona o prometu nepokretnosti RS, koji u navedenim odredbama za promet nepokretnosti u društvenoj svojini predviđa odgovarajuću proceduru: odluku Upravnog odbora, licitaciju, tržišne uslove itd. Zaključenim poravnanjem sve ovo je izbegnuto. Pored toga zabeležba prodaje lokala izvršena u ZKUL ____  KO ___________ ne omogućava prenos prava vlasništva na hipotekarnog poverioca već mu jedino u postupku izvršenja sprovedenog od suda prodajom nepokretnosti daje prioritet u naplati potraživanja.


Dokaz:         fotokopije navedenog poravnanja i punomoćja za advokata ______________, koje se prilažu te spisi predmeta Osnovnog suda u ___________ koje pribaviti.


Na ovaj način - nezakonitim postupanjem od strane sudije nesumnjivo je pribavljena protivpravna imovinska korist ________________ jer je njegovo potraživanje daleko ispod tržišne vrednosti lokala, a naneta je šteta Kombinatu. Namera da se ovo učini ne proizilazi samo iz drastične razlike između vrednosti lokala i njegovog potraživanjaveć i iz flagrantnog kršenja navedenih propisa. U opisanim radnjama sudije stekla su se sva zakonska obeležja krivičnog dela kršenja zakona od strane sudije iz člana 360. Krivičnog zakonika (KZ).


Navodni punomoćnik Kombinata u predmetu Osnovnog suda u ______________ pojavio se sa punomoćjem od lica koje nije direktor i nije ovlašćeno na to, niti vršilac dužnosti direktora Kombinata ima saznanje da to lice uopšte radi u Kombinatu. Uz sve to punomoćje je izdato davno, navodno _____________ godine. Sve ovo govori da je reč falsifikatu tako da upotreba ovog punomoćja sadrži u sebi sva zakonska obeležja krivičnog dela falsifikovanja isprave iz člana 233. stav 3. u vezi stava 1. KZRS, naravno kao i njeno sačinjavanje.


Dokaz: fotokopija navedenog poravnanja koja se prilaže.


Kada je reč o rešenju o izvršenju Osnovnog suda u ________________ od ____________ godine kojim je dozvoljena zabeležba zabrane prodaje lokala u pitanju o tom predmetu Kombinat nije imao nikakva saznanja niti je u njemu učestvovao a za navodno potraživanje ________________ koje je tim obezbeđeno smatra da i ne postoji. Nužno je pribaviti spise i ovog predmeta i iz njegove sadržine videti kako je do donošenja rešenja došlo i ima li u tom postupku inkriminisanih radnji.


U ovom predmetu Kombinat ________________ zastupa ________________, advokat iz ________________, po punomoćju koje se prilaže.