Krivična prijava MUP nadležnom javnom tužiocu protiv poznatog izvršioca 


Član 226. stav 11. ZKP
REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Sekretarijat u _____________________

_________________________________

KU broj. _________

_______20___ godine

_________________________________JAVNOM TUŽIOCU
Na osnovu člana 226. stav 11. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), podnosi se:

KRIVIČNA PRIJAVA


1.


Protiv:

____________________________  _______________________  ______________________

              (prezime i ime)                     (devojačko prezime)                     (ime oca)


_________________   ________________________   _______________________________

     (ime majke)            (devojačko prezime majke)          (datum rođenja, mesto, opština,


___________________________   ______________________   _______________________

          republika i država)                            (JMBG)                          (broj lične karte)


_____________________   ___________________________   ________________________

              izdata od)                       (broj putne isprave,                          izdata od)


_________________________________________________  _________________________

            (prebivalište-boravište mesto, ulica i broj)                                  (naselje)