Krivična prijava MUP nadležnom javnom tužiocu protiv nepoznatog izvršioca 


Član 226. stav 11. ZKPRepublika Srbija

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Sekretarijat u _____________________

_________________________________

Broj KU- ___________

Dana___________20___godine

____________________ Javnom tužiocu


                                                            u _______________

Na osnovu člana 226. stav 11. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), podnosi se:
KRIVIČNA PRIJAVAprotiv nepoznatog učinioca krivičnog dela __________________________________________

                                                                     (zakonski naziv krivičnog dela)

___________________________________________________________________________

(zakonska kvalifikacija krivičnog dela – član, stav i tačka, kao i naziv zakona)


učinjenog na štetu ____________________________________________________________

                              (prezime i ime oštećenog fizičkog lica - naziv oštećenog pravnog lica)


___________________________________________________________________________

                   (JMBG oštećenog fizičkog lica - registracioni broj pravnog lica)