Nepostojanje konkurencije dve isključive mesne nadležnosti

kada su obe stranke u stečaju - "Postupak o osporenom potraživanju"

– član 91. stav 4. i član 118 stav 2. Zakona o stečaju
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___

               

PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ___________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ________________________, čiji je punomoćnik _______________________________, advokat iz ________________, radi utvrđenja osporenog potraživanja, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je: