Izveštaj MUP-a o novim činjenicama kao dopuna krivične prijave


Član 226. stav 11. ZKP




Republika Srbija

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA                                                      KU__________

Sekretarijat u _________________________

____________________________________

Broj ____________________

____________ 20____ godine

________________________





________________ javnom tužiocu u ___________________





Na osnovu člana 226. stav 11. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), dostavlja se




IZVEŠTAJ



1. Kao dopuna krivične prijave KU _______________________________________________


2. Po zahtevu za prikupljanje potrebnih obaveštenja, 

    vaš broj: _______________________________





Nove činjenice odnose se na:


1. krivično delo,


2. učinioca,


3. dokaze i tragove,