Izveštaj o lišenju slobode i sprovođenju 

       

Član 227. stav 1. ZKP

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Sekretarijat u ____________________

________________________________

Broj KU - ___________ LS __________

Dana ____________ 20__ godine


Istražnom sudiji ________________ suda u _____________

Na osnovu člana 227. stav 1. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), sprovodimo Vam uz

I Z V E Š T A J 


LIŠENJU SLOBODE I SPROVOĐENJU
osumnjičenog: ______________, po zanimanju _____________, sa stanom u ____________, ulica _________________, broj ____, rođen ______________, u ____________, opština ____________od oca ________ i majke ___________, JMBG __________, koji je LIŠEN SLOBODE dana ___________ u ____ časova, u ____________, ulici _____________, broj __, (ili navesti drugu bližu oznaku mesta gde je lice lišeno slobode) ________________________, na osnovu člana 227. stav 1. u vezi člana 142. stav __ tačka ___ ZKP, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ____________________________________, a iz razloga ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ __________________________________________________________________.O lišenju slobode obavešten je _____________________ javni tužilac u _______________, _________________________, i to __________________________________.

     (prezime i ime tužioca)                              (način obaveštavanja)
Dana _____________                                                            Ovlašćeno službeno lice