Izreka propisno sastavljene optužnice oštećenog kao tužioca 


Član 266. stav 1. ZKP

OSNOVNI SUDU
Oštećeni kao tužilac _______________ iz ____________ podneo je tome sudu optužnicu protiv okrivljenih _________________ iz ____________, ________________ iz ______________, i __________________ iz _______________, koju dopunjuje u smislu dopisa toga suda od ___________ godine, tako da glasi:

O P T U Ž N I C APROTIV:


1.         _____________________ zvani ______ iz __________, rođenog ________ u _________, od oca ________ i majke ________ rođene _____________, sa stanom u ___________ ulici __________________ broj _____, državljanin ______________, po zanimanju radnik - privatnik, sa svršenom ________________ školom, oženjen, otac dvoje dece, vodi se u VE SO __________.


2.        _____________________ zvani ______ iz __________, rođenog ________ u _________, od oca ________ i majke ________ rođene _____________, sa stanom u ___________ ulici __________________ broj _____, državljanin _______________, po zanimanju advokat, vodi se u VE SO ____________.


3.        ____________________ iz ____________, rođenog ____________ u ________________ od oca ___________ i majke ________ rođene __________ sa stanom u _____________, Srbin, državljanin _______________, po zanimanju zemljoradnik sa srednjom stručnom spremom, vodi se u VE SO ____________. 


ŠTO SU:


U nameri da okrivljenom 1)___________________, pribave protivpravnu imovinsku korist prilikom prodaje oštećenom ___________________ ½ pomoćnog objekta postojećeg na katastarskoj parceli broj ___ KO __________ (novi premer kat. parc. br. ____ KO________), sve u ulici ___________________ broj _____, doveli u zabludu oštećenog i advokata ______________ lažnim prikazivanjem činjenice da podrum (koji se prodaje zajedno s objektom iznad podruma) nije zajednička svojina okrivljenih 1)_____________ i 3)___________ i da je to pitanje regulisano pismenim poravnanjem R. _____ Osnovnog suda u ___________ od ________ godine, tako što su:


Okrivljeni 1)_______________ i 2)_______________ na dan ________ godine u advokatskoj kancelariji __________________ u ulici __________________ broj _____ u ___________ prezentirali advokatu ________________ ZKUL ________ KO ________ kao dokaz o svojini, urbanističko-tehničke uslove, odobrenje za građenje i projekat za građenje iz kojih se utvrđuje da je okrivljenom 1)_____________ odobrena izgradnja objekta veličine ____ x _____ metara, spratnosti podrum + prizemlje sa ucrtanim stepenicama i vratima podruma u skicama predmeta, i istom prilikom kategorički potvrdili da je to objekat kupoprodaje pa su tu svoju tvrdnju potkrepili potpisivanjem priznanice od ________ godine i time naveli advokata _______________ da okrivljenom 1)_______________ isplati ______________ na štetu imovine oštećenog ___________ čime je okrivljeni 1)____________ pribavio protivpravnu imovinsku korist u tom iznosu, i


Što je okrivljeni 3)__________________ prilikom davanja pismene izjave Ov. br. ____ Osnovnog suda u ___________ od _________ godine da je saglasan da okrivljeni 1)_____________ proda svoj deo objekta, SVESNO prećutao činjenicu da je na osnovu poravnanja R. ___________ Osnovnog suda u ___________ od _________ godine podrum, koji se nalazi ispod __________ dela i koji je predmet kupoprodaje, suvlasništvo okrivljenog 1)____________ i 3)____________, sa udelima na po ½ podruma, za koje poravnanje ni oštećeni ___________ ni advokat ___________ niti su mogli znati niti se prava u odnosu na podrume upisuju u bilo kakve javne knjige, što je takođe navelo advokata _____________ da okrivljenom 1)______________ isplati na štetu imovine oštećenog ____________ i time omogući okrivljenom 1)_____________ da pribavi protivpravnu imovinsku korist u tom iznosu,


čime su sva trojica učinili krivično delo prevare iz člana 208. stav 3. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ).


Stoga oštećeni kao tužilac,


PREDLAŽE:


I -         Da se pred tim sudom kao stvarno i mesno nadležnim zakaže i održi glavni pretres na koji da se pozovu:


1. Okrivljeni ______________________ iz __________________