Izjava osumnjičenog o prihvatanju obaveze


Član 236. stav 1. tač. 1, 2, 3. i 4. ZKP

IZJAVA / ZAPISNIK O IZJAVI


Osumnjičeni  __________________ (sa ličnim podacima) po krivičnoj prijavi ______________ (MUP-a, oštećenog) od __________ zbog krivičnog dela _________ iz člana ________, upoznat sa mogućnošću odlaganja krivičnog gonjenja do izvršenja obaveza iz člana 236. stav 1. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), izjavi da prihvata obavezu _____________  ___________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________, 


i to tako što će: ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________Osumnjičenom je predočeno da će, u slučaju izvršavanja obaveze u određenom roku, krivična prijava biti odbačena.