Izjava oštećenog u smislu člana 236. stav 1. tač. 2. i 3. ZKP, o saglasnosti za obavezu osumnjičenog, uz upozorenje da u slučaju ispunjenja ne može preuzeti krivično gonjenje


IZJAVA / ZAPISNIK O IZJAVI

Oštećeni  ___________________________ (sa ličnim podacima) po podnetoj  krivičnoj prijavi _______________ (MUP-a, oštećenog) od _______________ protiv ___________________, zbog krivičnog dela _________________ iz člana________, upoznat sa mogućnošću odlaganja krivičnog gonjenja prema prijavljenom, ukoliko ovaj izvrši obavezu iz člana 236. st. 2. i 3. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), izjavi da PRISTAJE da osumnjičeni izvrši obavezu ___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.Oštećenom je predočeno da, ukoliko osumnjičeni izvrši obavezu u ostavljenom roku, krivična prijava će biti odbačena, i da svoj imovinskopravni zahtev može ostvariti u parnici, po dobijanju rešenja o odbačaju krivične prijave.        Osumnjičeni                                   Oštećeni                          Zamenik javnog tužioca