Isključiva mesna nadležnost – zakup nepokretnosti
– član 19. st. 1. i 2. i član 51. stav 1.  ZPP - zakupnina - varijanta 1
GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _______________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ____________________________________, čiji je punomoćnik _______________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, u postupku prethodnog ispitivanja tužbe, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I -        Viši sud u _________ OGLAŠAVA SE MESNO NENADLEŽNIM za postupanje u ovom sporu.