Isključiva mesna nadležnost – zakup nepokretnosti

– član 19. st. 1. i 2. i član 51. stav 1.  ZPP - zakupnina - Varijanta 1
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


       

OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca __________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ________________, čiji je punomoćnik _______________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, u postupku prethodnog ispitivanja tužbe, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE