ISKLJUČIVA MESNA NADLEŽNOST - U SPORU POVODOM IZVRŠNOG POSTUPKA

- član 58. ZPP - varijanta 2

GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       


OSNOVNI SUD U ___________ i to sudija ______________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ________________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz _______________, protiv tuženog _________________________, čiji je punomoćnik _______________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, u postupku prethodnog ispitivanja tužbe, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je sledeće: