ISKLJUČIVA MESNA NADLEŽNOST - U SPORU POVODOM IZVRŠNOG POSTUPKA

- član 58. ZPP - varijanta 1

GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       


OSNOVNI SUD U _____________ i to sudija ________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _______________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz __________, protiv tuženog _____________, čiji je punomoćnik ______________, advokat iz _____________, radi _________, vrednost predmeta spora __________ dinara, u postupku prethodnog ispitivanja tužbe, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je sledeće: