FIKCIJA POVLAČENJE TUŽBE ZBOG NEUPLATE AKTORSKE KAUCIJE
- član 84. stav 2. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)
_______ P ____/___

       


OSNOVNI SUD U ____________ i to sudija ________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ___________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog _____________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je dana _________ godine, izvan ročišta sledeće: