FIKCIJA POVLAČENJE TUŽBE ZBOG NEUPLATE AKTORSKE KAUCIJE

- član 84. stav 2. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)
_______ P ____/___