Fikcija povlačenja tužbe (član 475. stav 1. ZPP) i naknada parničnih troškova - čl. 153, 154. i 157. stav 1. ZPPGrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___


PRIVREDNI SUD U _____________ i to sudija _____________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu male vrednosti tužioca __________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz _____________________, protiv tuženog ___________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na ročištu za glavnu raspravu u odsutnosti uredno pozvanog tužioca, a u prisustvu punomoćnika tuženog, dana _______________ godine sledeće:


REŠENJE

       

I -        SMATRA SE DA JE TUŽILAC POVUKAO TUŽBU, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ovoga suda Iv. br. _____/__ od ________ godine ukida u obavezujućem delu.