Fikcija povlačenja tužbe (član 475. stav 1. ZPP) i naknada parničnih troškova

- čl. 153, 154. i 157. stav 1. ZPP:
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija _____________________ kao sudija pojedinac u sporu male vrednosti tužioca _________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz ____________________, protiv tuženog ____________________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na ročištu za glavnu raspravu u odsutnosti uredno pozvanog tužioca, a u prisustvu punomoćnika tuženog, dana _______________ godine sledeće:


REŠENJE