Fikcija povlačenja tužbe (član 475. stav 1. ZPP)

i ukidanje rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave u obavezujućem delu

- član 465 stav 1 ZPP, u vezi člana 49. stav 4. ZIO - Varijanta 4Poziv saopšten na zapisniku sa neodržanog ročišta:GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija _____________________ kao sudija pojedinac u sporu male vrednosti tužioca __________________, čiji je punomoćnik _____________, advokat iz _____________________, protiv tuženog _____________________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na ročištu za glavnu raspravu, u odsutnosti uredno pozvanih stranaka, dana _______  godine sledeće: