FIKCIJA POVLAČENJA TUŽBE - član 475. stav 1. ZPP SMV
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)

_______ P ____/___OSNOVNI SUD U ___________ i to sudija ________________ kao sudija pojedinac u sporu male vrednosti tužioca ___________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ____________________, protiv tuženog _____________________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz _________________, radi __________, vrednost predmeta spora ___________ dinara, doneo je na ročištu za glavnu raspravu, u odsutnosti uredno pozvanih stranaka, dana __________ godine sledeće:REŠENJE

       

I - SMATRA SE DA JE TUŽILAC POVUKAO TUŽBU.