Delimično povlačenje tužbe (član 202 stav 2 ) i fikcija povlačenja tužbe

(član 475. stav 1. ZPP), u vezi člana 465 stav 1 ZPP i člana 49. stav 4. ZIO - varijanta 2
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___


PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija ___________________ kao sudija pojedinac u privrednom sporu male vrednosti tužioca _______________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz _________________, protiv tuženog _________________, čiji je punomoćnik __________________________advokat iz_______________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na ročištu za glavnu raspravu u odsutnosti uredno pozvanih stranaka, dana __________ godine sledeće:


REŠENJE