Fikcija povlačenja tužbe - član 475. stav 1. ZPP - varijanta 1
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___


PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija ___________________ kao sudija pojedinac u privrednom sporu male vrednosti tužioca _____________________­­­­­­­­­­­­­­__________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz ____________________, protiv tuženog ______________, čiji je punomoćnik ________________, advokat iz __________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na ročištu za glavnu raspravu, u odsutnosti uredno pozvanih stranaka, dana __________ godine sledeće:


REŠENJE