Dostavljanje zaključka o upućivanju na parnicu

- član 117. stav 1. Zakona o stečaju - varijanta 1
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz _______________, protiv tuženog _______________________, radi utvrđenja osporenog potraživanja, vrednost predmeta spora nije označena, u postupku prethodnog ispitivanja tužbe, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE