Dostavljanje u inostranstvo u građanskim i trgovačkim stvarima


Konvencija o dostavljanju u inostranstvu sudskih i vansudskih akata u građanskim i trgovačkim stvarima, potpisana u Hagu 15. novembra 1965

("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2010)PRILOG UZ KONVENCIJU

OBRASCI ZAHTEVA I POTVRDE O URUČENJU


_________________________________________________________________Zahtev
       za dostavljanje u inostranstvu
       sudskog ili vansudskog akta


Konvencija o dostavljanju u inostranstvu akata u građanskim 
     i trgovinskim stvarima, potpisana u Hagu 15. novembra 1965.


Identitet i adresa primaoca  Adresa zamoljenog državnog organa


Dole potpisani molilac ima čast da dostavi , u duplikatu, zamoljenom organu niže navedena akta, sa molbom da ih u skladu sa članom 5. Konvencije, bez odlaganja dostavi licu kome je akt upućen, i to:


............................................


a) na način predviđen zakonom (član 5. tačka a) (1)

b) na sledeći poseban način (član 5. tačka b) (1) .................................................... .......................................................................................................................

.......................................................................................................................

........................................................................................................................


c) u slučaju potrebe, prostom predajom (član 5. stav 2) (1)

Moli se organ vlasti da dostavi ili preduzme mere radi dostavljanja moliocu jednog primerka akta sa prilozima (1) i potvrdom o uručenju koja se nalazi na poleđini ovog obrasca.


Popis akata
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________