Dostavljanje u inostranstvo diplomatskim putem (kada je tužilac preveo samo tužbu sa prilozima)- član 130. stav 1. ZPP - varijanta 3
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)

_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ______________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz _______________, protiv tuženog __________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara,  u toku pripremanja glavne rasprave, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I   -        NALAŽE SE TUŽIOCU DA zamolnicu i rešenje ovog suda P. ______/__ od __________. godine prevede na __________ jezik, putem ovlašćenog sudskog tumača, i da overeni prevod dostavi sudu u dva primerka.