Dostavljanje u inostranstvo diplomatskim putem poziva za ročište i tužbe sa prilozima u sporu male vrednosti  - član 130. stav 1. ZPP - varijanta 2c
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)
MINISTARSTVU PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE

Sektor za normativne poslove i međunarodnu saradnju

Odsek za međunarodnu pravnu pomoć

ul. Nemanjina br. 22 -26. Beograd