Dostavljanje u inostranstvo diplomatskim putem poziva za ročište i tužbe sa prilozima u sporu male vrednosti  - član 130. stav 1. ZPP - varijanta 2a
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       


OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu male vrednosti tužioca ______________________________, čiji je punomoćnik ____________________________, advokat iz __________________________, protiv tuženog ______________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara,  u toku pripremanja glavne rasprave, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE

(POZIV za ročište za glavnu raspravu)