Dostavljanje u inostranstvo diplomatskim putem (kada je tužilac preveo samo tužbu sa prilozima)- član 130. stav 1. ZPP - varijanta 2
GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ______________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz _______________________, protiv tuženog _____________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara,  u toku pripremanja glavne rasprave, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I -        NALAŽE SE TUŽIOCU DA zamolnicu i rešenje ovog suda P. ______/__ od __________. godine prevede na __________ jezik, putem ovlašćenog sudskog tumača, i da overeni prevod dostavi sudu u dva primerka.