Dostavljanje u inostranstvo diplomatskim putem - tužbe tuženom na odgovor
- u redovnom sporu - član 130. stav 1. i član 296. ZPP - varijanta 1a
GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ______________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz ______________________, protiv tuženog ______________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara,  u postupku pripreme za glavnu raspravu, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I -        NALAŽE SE tuženom da u roku od 30 dana od dana dostavljanja tužbe sa prilozima, koja mu se u prilogu ovog rešenja dostavlja, podnese sudu odgovor na tužbu u pismenom obliku.