Dostavljanje u inostranstvo diplomatskim putem - tužbe tuženom na odgovor - u redovnom sporu - član 130. stav 1. i član 296. ZPP - varijanta 1a
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ________________________________, čiji je punomoćnik ___________________________________, advokat iz _____________________________, protiv tuženog ______________________________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara,  u postupku pripreme za glavnu raspravu, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE