Dostavljanje u inostranstvo diplomatskim putem

(kada je tužilac preveo samo tužbu sa prilozima) - član 130. stav 1. ZPP - Varijanta 3




Grb



REPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)



_______ P ____/___

       

OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca __________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara,  u toku pripremanja glavne rasprave, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE