Dostavljanje u inostranstvo diplomatskim putem poziva za ročište i tužbe sa prilozima u sporu male vrednosti  - član 130. stav 1. ZPP - Varijanta 2b
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)NADLEŽNOM ORGANU _______________________

                                    (navesti me strane države)


PREDMET: ZAMOLNICA ZA PRAVNU POMOĆKod ovog suda u toku je postupak po tužbi tužioca ________________, protiv tuženog _________________ iz _______, ul. ____________ br. ___, radi ____________.