Dostavljanje u inostranstvo diplomatskim putem poziva za ročište i tužbe sa prilozima u sporu male vrednosti  - član 130. stav 1. ZPP - Varijanta 2a
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___

       


OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu male vrednosti tužioca _________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz _______________, protiv tuženog _____________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara,  u toku pripremanja glavne rasprave, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE

(POZIV za ročište za glavnu raspravu)